Nivelul II - Master

GHIDUL ADMITERII

2019-2020

Programul de formare psihopedagogică – Nivelul II al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic este oferit, în regim facultativ, tuturor studenților Universității Creștine Partium, în conformitate cu Ordinul nr. 3850/2017 

Scop: obținerea certificatului de absolvire a modulului pedagogic – nivelul II

Beneficiari: absolvenți licențiați care își continuă studiile la master în același domeniu de licență în cadrul Universității Creștine Partium, sau absolvenți studii universitare master, care după absolvirea studiilor universitare de nivel master doresc să ocupe posturi didactice în învățământul liceal.

Forma de învățământ: zi

Predare în limba maghiară

Durata programului: 2 ani

Program postuniversitar: 1 an

Înscrierea:

            Perioada: urmează a fi anunțată

            La secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

      Admitere:

 • Pe baza unui interviu
 • Interviul se axează pe cunoștințele deja dobândite în urma absolvirii unor programe de formare psihopedagogică, și experiența didactică după caz
 • Bibliografia recomandată pentru interviu:
  • Friedrich W. Kron. Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
  • Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: “Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

Informații: email: partiumdpp@gmail.com,tel. 0259/418252/112

Documente necesare la înscriere:

 • Dosar
 • Fișa de înscriere a candidatului (formularul se găsește la secretariat)
 • Copie legalizată diplomă licență/adeverință
 • Original și copie foaie matricolă
 • Original și copie certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I
 • Original și copie foaie matricolă  ormare psihopedagogică - nivelul I- nivelul I
 • Copie legalizată certificat de naștere / certificat de căsătorie
 • Copie carte de identitate
 • Copie chitanță taxă de înscriere – 50 RON
 • Adeverință medicală
 • Date contact (email, număr telefon)
 • Atestat de echivalare” sau „Scrisoare de acceptare la studii” - dacă este cazul