Magyari Sára, dr.

Név: MAGYARI Sára-Tünde

Ms

Tanulmányok:

2006–2011 Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsésztudományi Kar,

                   Hungarológiai Doktori Iskola

                   Dolgozatcím: Nyelv, gondolkodásmód és mentalitás kapcsolatának sajátosságai. 

                                               A nyelvi világkép a magyarban és a románban

2005–2006 Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsésztudományi Kar,

                    Antropológiai nyelvészet – mesterképzés

                    Dolgozatcím: Az én–mi viszony elemzése publikus közéleti szövegek alapján

2001–2005  Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsésztudományi Kar,

                    Néprajz–magyar szak

2002–2003  Training for trainers - Buşteni - Opportunity Associates România

1999–2001   Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad

1995–1997   Művészeti Iskola, Temesvár, tánc szak

1990–1995   I. Vulcan Tanítóképző, Nagyvárad, tanító szak

 

Szakterület: hungarológia, antropológiai nyelvészet

Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata

Oktatott tantárgyak: Álatlános nyelvészet előadás (I. félév)

Antropológiai nyelvészet előadás (I. félév)

Európai nyelvpolitikák előadás, szeminárium, (II. félév, MA)

Mai magyar nyelv 3. előadás (I. félév)

Magyar néprajz előadás, szeminárium (II. félév)

MID-módszertan  előadás, szeminárium (II. félév)

Múzeumpedagógia szeminárium (II. félév)

PR, protokoll, intézménymenedzsment szeminárium (II. félév)

A műveltségi terület módszertana előadás, szeminárium (I. félév, MA)

Oktatási projektek menedzsmentje előadás, szeminárium (I. félév), MA)

Pedagógia gyarkorlat: magyar nyelv és irodalom (II. félév, MA)

 

Tagság:           Start – Tanácsadó és Továbbképző Iroda (elnök)

                        Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (tiszteletbeli alelnök)

          Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete - tag

                        Magyar Újságírók Romániai Egyesülete – tag

          Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda - tag

                       

Elnyert (egyetemi) pályázatok:

2017–2018 – Temesvár, a kulturális nagyváros. Mítosz vagy valóság? (MTA Domus szülőföldi pályázat) csoportos kutatás, projektvezető

2017–2018 – Nagyvárosi temetők szemiotikája (KPI) csoportos kutatás, projektvezető

2017–2018 – A két- és többnyelvűség nyelvészeti kulcsfogalmai (terminológiai útmutató) (KPI) csoportos kutatás, tag

2014–2016 – Hamis barátok a magyar és a román nyelvben (KPI) csoportos kutatás, projektvezető

2013–2014 – Az anyanyelv képes (KPI), csoportos hallgatói kutatás, projektvezető

 

Tudománynépszerűsítés:

2014 – Kívánj a szónak nyílt utat – rádiós műsor (Román Rádió)

2015 – Takázás – www. e-nyelv.hu

2015 – NyelvVész – www.mure.ro

2016 – Női szemmel – tisztán tudományos talajon – Nyugati Jelen

Elérhetőség: saramagyary@yahoo.com

 

Publikációk (szelekítv):

1. Önálló kiadvány:

2004. Magyarul nem magyaroknak – Curs de limbă maghiară,  Marineasa Kiadó, Temesvár.

2010. Magyarul nem magyaroknak – Curs de limbă maghiară, AEGIS Kiadó, Temesvár.

2015. A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. Partium – EME Kiadó, Nagyvárad.

2017. A magyar mint idegen nyelv oktatása. Fogalmak, helyzetek, megoldások. Partium Kiadó, Nagyvárad.

2018. Takázás. Holnap-MÚRE, Marosvásárhely.

 

2. Társszerzős kiadvány:

2018. Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad. (Bartha Krisztina társszerk.)

2017. Oktatás határhelyzetben. Partium Kiadó, Nagyvárad. (Balogh Brigitta, Bartha Krisztina társszerk.)

2017. Nyelv – Közösség - Perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad. (Bartha Krisztina társszerk.)

2016. Hamis barátok a magyar és a román nyelvben – szószedet. Partium Kiadó, Nagyvárad (főszerk.)

2014. A nyelv közösségi perspektívája. Partium – EME Kiadó, Nagyvárad (Bartha Krisztina társszerk.)

2010. Nyelvi szintfelmérő tesztgyűjtemény - Culegere de teste de competenţă lingvistică în limba maghiară, AEGIS Kiadó, Temesvár. (Balogh Andrea társszerz.)

2009. Román–magyar kulturális szótár, [Dicţionarul cultural român–maghiar], (BENŐ Attila szerk.) T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy.

 

3. Tanulmányok:

2018. Új tananyagok a romániai magyar anyanyelvoktatásban. Anyanyelv-pedagógia XI:3. ISSN 2060-0623. DOI: 10.21030/anyp.2018.3.8

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=748

2017. Ő (r)retró, avagy ki áll a gátra? In: Klippel Rita–Tóth Eszter (szerk.): Találkozások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 3. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 107–114.

2016. Az ellenség magyar és román nyelvi képe. In: Szabó Tibor–Tekeliová Dominika–Vargová Zuzana (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Közép-európai Tudományok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 175–180.

2016. MID-oktatás Romániában? – Fogalmak, helyzetek, lehetőségek. In: Maróti Orsolya - Nádor Orsolya (szerk.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. Balassi Intézet. Budapest.pp. 70 – 76.

2016. Nyelvi és irodalmi tudásterek változékonysága. In: Czékus Géza – Borsos Éva (szerk.): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka,  pp. 106–113.

2016. Hatalmi játszmák a temetőben. In: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 275–286.

2016. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 153–162.

2015. Ige – játék – hatalom. In: Gaál Zsuzsanna (szerk.): Nyelvészet, művészet, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 245–252.

2013. The Linguistic Image of Man in the Hungarian and Romanian Languages. In: Acta Universitatis Sapientiae 2013/2/5: 137–148.

2013. A magyar mint idegen nyelv az áll és a stă igék tükrében. In: Nádor Orsolya – SzűcsTibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv 2012, XIII/1: 91–99.

2009. Hiedelmek a magyar nyelv körül, [Crezuri despre limba maghiară], In: Nádor Orsolya (szerk.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture, Balassi Intézet, Budapest, 150–156.

2006. Készségfejlesztés a fakultatív magyar nyelvórákon [Dezvoltarea  abilităţilor la orele de maghiară în mod facultativ], In: Magiszter, Ősz-Tél, IV./3-4.,148–157.

2005. A fakultatív magyar nyelvoktatás [Predarea limbii maghiare în mod facultativ], In: Bodó Barna (szerk.): Romániai magyar évkönyv 2004-2005,  Marineasa Kiadó, Temesvár, 459–467.

 

4. Konferenciakiadványok:

2018. Magyari Sára – Horváth Gizela. MeToo – Hungarian Style. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizela (szerk.): Digital Agora. Partium Press – Debrecen University Press. 36–66. ISSN 2285 – 682X (Nagyvárad), ISBN 978-963-318-750-0 (Debrecen)

2018. Magyari Sára. „Miattam pusztul...”. Vegyes házasságban élő magyar értelmiségiek attitűdvizsgálata a bánsági szórványban. In: A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárom. 243–249. ISBN 978-80-8122-255-9

2018. Magyari Sára. Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben. In: Magyari Sára – Bartha Krisztina (szerk.): Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Partium Kiadó. Nagyvárad. 31–44. ISBN 978-606-8156-85-9

2017. Multukulturalitás a temetőben. In: Balázs Géza – Minya Károly (szerk.): Multikulturalitás. Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 157–171.

2017. Tüntetésfolklór, avagy egy csendes lázadás nyelvi jelei. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizella (szerk.): Diskurzusok az alkonyról. Partium Kiadó – Debreceni Egyetemi Kiadó, Nagyvárad – Debrecen, 117–132.

2017. A nyelvközösség perspektívái. In: Magyari Sára – Bartha Krszitina (szerk.): Nyelv – közösség – perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad, 87–94.

2016. Légy fegyelmezett! A fegyelem iskolai képe. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft. – MSZT. Budapest, Pp. 425–434.

2016. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 153–162.

2015. Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Benő Attila – Fazakas Emese – Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. MANYE XXIV. Editura EME, Cluj, pp.117–122.

2015. Lassú víz partot mos, avagy a Bega menti gátrendszerek szemiotikai elemzése. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Tájszemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 191–200.

2015. Az anyanyelv képe temesi és bihari diákok körében. In: Szabóné Kedves Ágnes (szerk.): Anyanyelv és nemzeti identitás. Pécsi Tudományegyetem, Szekszárd, pp. 42–49.

2015. A nyelvi nevelés a romániai magyar nyelv és irodalom tantervének függvényében. In: Josip Ivanovic – Valéria Pintér Krekic (szerk.): A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. Szabadka. 182–188.

2014.  A kert/udvar és szócsakádjának képe magyar népdalokban. www.e-nyelvmagazin.hu

2014. Anyanyelv – hangyanyelv – ecet. A „fától fáig” magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban. In: Balázs Géza – Pomogáts Béla (szerk.): Nyelvünk és kultúránk 2013/1–4: 93–97.

2014. Imaginea lingvistică a „vieţii” în limba maghiară şi română. In. Iulian Boldea (szerk.): Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Arhipelag XXI. Press, Marosvásárhely.

2013. A férfi nyelvi képe a magyar és a román nyelvben. In: Papp Klára (főszerk.) Kulturális identitás és alteritás az időben. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen.

2012. Beszédértés - beszédhallás. Avagy miről is beszélek?, [Percepţia şi înţelegerea textului], In: Fóris Ferenczi Rita-Demény Piroska (szerk.): Interaktív eszközök és módszerek a tanításban. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Cluj, 19–20.

2012. A munka – pénz nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a muncii şi a banilor în maghiară şi română],  In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 39–44.

2011. Az idő nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a timpului în maghiară şi română], In: Géczi János (szerk.): Iskolakultúra 8-9,  Gondolat Kiadó, Eger, 17–22.

2010. Az élet–halál nyelvi képe a magyar és román nyelvben, [Imaginea lingvistică a vieţii şi a morţii în maghiară şi română], In: Bányai Éva (szerk.): Kultúrák határán II,  RHT Kiadó, Bukarest– Sepsiszentgyörgy,129–138.

 

Konferenciák, szemináriumok (szelektív):

2018. november 9. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei nemzetközi tudományos szimpózium. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom

előadás: A romániai fakultatív magyaroktatás

2018. november 6. Nyelvek mezsgyéjén – a két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése. Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

előadás: A multikulturális Temesvár nyelvi tájképe

2018. október 12. Oktatás határhelyzetben II., Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

előadás: A magyar nyelv  és kultúra tükröződése román nyelvű tankönyvekben

2018. szeptember 28–30. A titok szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Eger

előadás: A nárcisztikus személyiségzavar szemiotikája

2018. szeptember 21–23. Digital Agora: the fifth Argumentor Conference. Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nagyvárad.

előadás: MeToo – Hungarian Style (Horváth Gizella társkutatóval)

2018. június 22–23. III. Kárpát Medencei Oktatási Konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Óbudai Egyetem.

előadás: A romániai MID-oktatás a nagyváradi műhely tükrében

2017. november 30–december 1. A hungarológia jelene és jövője. Adam Mickiewicz Egyetem Finnugor Tanszéke, Poznan.

előadás: A magyar nyelv és hungarológia tanítása a romániai tantervek tükrében

2017. november 17–18. Állati jelek, képek és terek. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

előadás: Állatjelek a nagyvárosi temetőkben.

2017. szept. 21–22. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség.

előadás: Nyelvi sokszínűség a nagyvárosi temetőkben.

2017. szept. 7.  Diskurzusok az alkonyról. PKE, Nagyvárad

előadás: Tüntetésfolklór, avagy egy csendes lázadás nyelvi jelei

2017. jún. 30 – júl.1.  A nyelv közösségi perspektívája. PKE, Nagyvárad

előadás: Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben

2017. ápr. 21–22.

előadás: Az ellenség képe a magyar és a román nyelvben

2016. nov. 24–25. Változékony iskolai tudásterek. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

előadás: Nyelvi és irodalmi tudásterek változékonysága

2016. szept. 7–8. 19. Élőnyelvi Konferencia, Sapientia EMTE, Marosvásárhely

előadás: Hamis barátok a magyar és román nyelvben

2016. márc. 4. Oktatás határhelyzetben. PKE, Nagyvárad.

előadás: A fegyelem képe a romániai magyar oktatásban.

2016. ápr.  11–12. Jubileumi, 50. magyar nyelv hete. Sárospatak.

előadás: A határon túli nyelvközösség perspektívája

2016. ápr.  13–14. Néphagyomány ésnyelvi hagyomány. MNyM – PIM, Széphalom.

előadás: A halál nyelvi képe magyar és román folklórszövegekben

2016. ápr.  26–28. Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? MNYKNT – PKE, Nagyvárad, Budapest.

előadás: A nyelvtantanítás tízparancsolata

2016. ápr. 29–30. Új területek és fogalmak a kortárs (media)kultúra kutatásában. PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola. Pécs.

előadás: A napilap mint terep

2015. febr. 20. Nyelvek – célok stratégiák c. konferencia, Szegedi Tudományegyetem.

előadás: Tartalomfejlesztés a romániai (magyar) tanárképzésben.

2015. március 26–27. Oktatás a 21. században – határok nélkül, Oktatáskutató és Fejlesztő Iroda, Nagyvárad.

előadás: Hallott szöveg (nem)értése a romániai magyar oktatás tükrében.

2015. márc. 30 – ápr. 1., MANYE 25, PPKE BTK, Budapest.

előadás: Az anyanyelv képe
Bihar és Temes megyei végzős diákok tükrében.

2015. szeptember 9-11. A nyelv közösségi perspektívája c. konferencia, PKE, Nagyvárad.

előadás: A nyelvközösség perspektívája.

2015. szeptember 17-18. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért nemzetközi konferencia, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem – Brünni Masaryk Egyetem – ELTE.

előadás: Az ellenség nyelvi képe a magyar és román nyelvben.

2015. szeptember 18-19. A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete elnevezésű, 9. nemzetközi tudományos konferenciára. Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

előadás: A nyelvi nevelés a romániai magyar nyelv és irodalom tantervének függvényében.

2015. nov. 6. A hatalom jelei, terei, Szegedi Tudományegyetem.

előadás: Hatalmi játszmák a temetőben.

2014. jan. 6. – III. Czuczor–Fogarasi-konferencia, Budapest

 előadás: A kert/udvar és szócsaládjának képe  magyar népdalokban

2014. ápr. 24–26. –  MANYE XXIII., Kolozsvár előadás: Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában

2014. máj. 29–30. – GIDNI (Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity), Marosvásár.

előadás: Az élet magyar és román nyelvi képe

2013. nov. 29. – VII. Képzés és Gyakorlat. Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár

előadás: Vállalkozói szellem fejlesztése a romániai tanárképzésben.

2013. nov. 6. –  „Kenyérhéjmagyarok”. Magyar szórványképek, szórványfölfedezők. Anyenyelvi Konferencia – A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest

előadás: Anyanyelv - hangyanyelv - ecet. Avagy a fától fáig-magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban

2013. júl. 5–6. A nyelv közösségi perspektívája, PKE, Nagyvárad

előadás: A bor nyelvi képe a magyar és román nyelvben

2013. ápr. 19–20. - Nemzetközi Imagológiai Konferencia, Csíkszereda

előadás: A férfi nyelvi képe a magyar és román nyelvben.

2011. aug.  22–27. – Nemzetközi Hugarológiai Kongresszus, Kolozsvár

előadás: Az ellenség nyelvi képe a magyar és a román nyelvben

2011. máj. 6.– Szétszórtságban, de mégis együtt nyelvben és kultúrában - Magyar Nyelv Napja, AESZ

előadás: Magyar nyelvű oktatási formák Temes megyében

2011. ápr. 15–16. – Interaktív módszerek a tanításban, Pedagógiai Intézet, BBTE, Kolozsvár

előadás: Beszédértés–beszédhallás. Avagy miről is beszélek?

2010. nov. 23–24.  – Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet konferencia, ELTE, Budapest,

előadás: A munka – pénz nyelvi képe a magyar és a román nyelvben

2010. aug. 27.– Határátlépések, doktranduszok konferenciája, BBTE, Kolozsvár

előadás: Az idő nyelvi képe a magyar és a román nyelvben

2010. aug. 23–29. –Nyugati diaszpórában oktatók továbbképzése, Nyugat-Magyarországi Egy., Győr

előadás: A magyar mint idegen nyelv tanítása

2009. nov. 27–28. – Kultúrák határán,  Bukaresti Tudományegyetem

előadás: Az élet–halál nyelvi képe a magyar és román nyelvben

2009. november 9. –  a Tudomány Napja tiszteletére rendezett Ph.D-konferencia, Balassi Intézet, Bp.

 előadás: A barát–ellenség magyar és romţn nyelvi képe

2009. május 8. – Diákköri Konferencia, BBTL, Kolozsvár

 előadás: Nyelv és gondolkodásmód kutatásának egy lehetséges módszere