Balogh Brigitta, PhD

dr balogh brigittaAkademischer Titel: PhD

Akademische Funktion: Universitätsdozentin

Hochschulqualifikation:

 • 2007: Promotion; Universität Babeş–Bolyai, Klausenburg (Cluj). Fachgebiet: Philosophiegeschichte. Titel der Doktorarbeit: Das Verhältnis von Geist und Zeit in HegelsPhänomenologie des Geistes
 • 1999–2000: Magisterkurs; Universität Babeş–Bolyai, Klausenburg (Cluj). Fachgebiet: französische Philosophie (in französischer Sprache)
 • 1995–1999: Philosophie; Universität Babeş–Bolyai, Klausenburg (Cluj); Fakultät für Geschichte und Philosophie (in ungarischer Sprache)

Fachgebiet:

 • Lehre: Philosophiegeschichte der Antike und des Mittelalters; Ontologie und Metaphysik; Rhetorik
 • Forschung: Philosophie des Geistes bei Hegel; Praktische Philosophie und Philosophie der Gesellschaft des Deutschen Idealismus

Lehrgegenstände:

 • Geschichte der antiken und der mittelalterlichen Philosophie (Philosophie, I–II. Sem.)
 • Metaphysik und Ontologie (Philosophie, V. Sem.)
 • Rhetorik (Philosophie, VI. Sem.)

Forschungsprojekte:

 • Das Verhältnis von Geist und Zeit in Hegels Phänomenologie des Geistes (2000–2007; Forschung zur Doktorarbeit)
 • Europäische, nationale und regionale Identität – Theorie und Praxis (HU-RO/0801/180; 2009–2011)

Sonstiges:

 • Lehrstuhlleiterin des Philosophischen Lehrstuhles der Christlichen Universität Partium
 • Wissenscahftliche Sekretärin der Christlichen Universität Partium
 • Chefredakteurin der Kellék – Zeitschrift für Philosophie 
 • Redakteurin der Partiumi Egyetemi Szemle (wissenschaftliche Zeitschrift der Christlichen Universität Partium)
 • Mitbegründer der Pro Philosophia Stiftung
 • Mitglied der Ungarischen Gesellschaft für Philosophie (Magyar Filozófiai Társaság)

Kontakt:


Publikationen

I. Aufsätze, Essays:

Teodiceai és eszkatológiai motívumok Hegel történetfilozófiájában (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. Teil II.). Partiumi Egyetemi Szemle, 2005/1–2., 259–283. (ISSN: 1582-9952)

„A tett nem az, ami nem múlik el”. A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában. In Laczkó Sándor – Dékány András (Hrsg.): A barátság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Librarius, Szeged, 2005 (Lábjegyzetek Platónhoz 4.), 123–132. (ISBN: 963 212 659 9)

A legfőbb jó a világban. Pro Philosophia Füzetek, 2005/44, 251–257. (ISSN: 1219-1639)

Meritokrácia. EX Symposion, 49. (2004), 62–71. (ISSN: 1215-7546)

„A történelem vágóhídjától” a teodiceáig (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. Teil I.). Partiumi Egyetemi Szemle, 2004/1–2., 449–462. (ISSN: 1582-9952)

A szellem fogalma a fiatal Hegel gondolkodásában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/2., 215–229. (ISSN: 1582-9952)

Kényszeredett öröklét – avagy miért félünk attól, hogy az ember biotermék legyen? Várad, 2002/1, 75–90. (ISSN: 1583-0616)

„Ábrázolás” és legitimáció Hegel korai filozófiájában. In Veress Károly (Hrsg.): A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002, 154–163. (ISBN: 973-86029-2-0)

Szubjektum és objektum egysége mint a filozófia önmegalapozása Hegelnél A szellem fenomenológiájában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1, 263–269. (ISSN: 1582-9952)

Hallhatatlanság. Kellék, 6. (1996), 91–113. (ISSN: 1453-7400)

II. Übersetzungen:

a. Aufsätze, Kapitel:

Volker Gerhardt: Egy kritikai életfilozófia. Ész, egzisztencia és innováció Kantnál (Eine kritische Philosophie des Lebens. Vernunft, Existenz und Innovation bei Kant). Kellék, 24. (2004), 137–153. (Mitübersetzer: Horváth Erika)

Damir Barbarić: Kozmológiai differencia. Eugen Fink a világról (Kosmologische Differenz. Weltgedanke Eugen Finks). Kellék, 22. (2002), 67–79.

Gérard Granel: Előttünk a harmincas évek (Les années trente sont devant nous). Korunk, III/XIII/7. 2002. július, 3–22.

Damir Barbarić: A nyelv játéka. Platón Kratüloszához (Spiel der Sprache. Zur Platons Kratylos). Kellék, 18–19–20. (2001), 67–89. (Mitübersetzer: Schmidt Dániel)

Hans-Georg Gadamer: A platóni dialektikához. A beszélgetés és a megértés megvalósításának módja. (Platos dialektische Ethik. Phänomenologische Interpretationen zum Philebos [1931]. In Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke. Band 5. Griechische Philosophie I. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1985. Der übersetzte Textteil bildet das erste Kapitel, Abschnitt 1 des Werkes). Kellék, 18–19–20. (2001), 11–45. (Mitübersetzer: Zuh Deodáth)

Günter Figal: A dolognak magának a tette. Gadamer hermeneutikai nyelvontológiája (Das Tun der Sache selbst. Gadamers hermeneutische Ontologie der Sprache) Kellék, 18–19–20. (2001), 45–67.

Günter Figal: Istenfeledés. A heideggeri Beiträge zur Philosophie centrumáról (Gottesvergessenheit. Über das Zentrum von Heideggers Beiträgen zur Philosophie). Korunk, III/XI/12, 2000. december.

Karl Heinz Bohrer: Jóvátette-e a posztmodern a modernitás történelmi iróniavesztését (Hat die Postmoderne den historischen Ironieverlust der Moderne aufgeholt?). Korunk, III/XI/9, 2000. szeptember, 90–101.

Martin Meyer: Helyrehozott szerelem? Martin Heidegger és Hannah Arendt levelezése (Nachgeholte Liebe? Der Briefwechsel Martin Heidegger – Hannah Arendt). Kellék, 13. (1999), 15–22.

Larry Steindler: A nemzeti filozófiatörténetírás általános feltételei (Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. „Allgemeine Voraussetzungen der nationalen Philosophiegeschichtsschreibung” fejezet). Kellék, 7. (1997), 93–115.

b. Bände:

Otto Brunner - Werner Konze - Reinhart Koselleck (Hrsg.): A demokrácia. [Artikel „Demokratie” aus Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland] Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1999, 109–158. (ISBN: 963 9134 20 1)

III. Rezensionen:

Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969–2004). Református Szemle, 98. évf., 2005. november–december, 722–725.

Töprengések „a modernek szabadságáról” (Demeter M. Attila: Írástudók forradalma. ProPrint Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004). A hét, új folyam, III/13, 2005. március 31., 18–19.

Európa arcai (Losoncz Alpár: Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség – fenomenológiai távlatok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002). Regio, 14. évf. (2003)/2., 286–294. (ISSN: 0865-557X)

De hát csak egy bárány… Génkutatás és klónozás – tények, félelmek, kérdések. Korunk, 2002. március (sajtószemle), 13–25. (ISSN: 1222-8338)

Beszély az elillanó gonoszról. (Ex Symposion, 26–27., 1999. A gonosz banalitása.) Korunk, III/XI/1, 2000. január, 55–59. (ISSN: 1222-8338)

Látás és láttatás. Wittgenstein esztétikai előadásai. (Ludwig Wittgenstein: Előadások az esztétikáról. Latin Betűk, Debrecen, 1998.) Kellék, 13. (1999), 73–77. (ISSN: 1453-7400)

Egyed Péter: A jelenlétről. (Egyed Péter: A jelenlétről. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1997.) Kellék, 11–12. (1998), 228–231. (In Zusammenarbeit mit Demeter Attila) (ISSN: 1453-7400)

Platón – „a szó kalandja” és az értelem között. (Vasile Muscă: Introducere în filosofia lui Platon. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994). Kellék 8–9. (1998), 107–110. (ISSN: 1453-7400)

„Kultúra, könyvek, társadalom”. (Philobiblon, Bulletin of the "Lucian Blaga" Central Library, Vol.I., Nr. 1-2, January-December 1996. Cluj, Romania - University Press, 1996.) Helikon, VIII/1997/19.

forrás: fktanszek.partium.ro